โรงเรียนบ้านท่าเขา

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเขา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160 โทรศัพท์ : 0-76582727

306147600_497418089057102_3962826851462313319_n

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๒

1082330039-20170207-132952

นางอุษา เปกะมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าเขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยความร่วมมือของประชาชนหมู่ที่ 4 บริจาคเงินซื้อจากมุงหลังคา และไม้สร้างอาคาร ขนาด 4 X 4 เมตร โดยมีนายหน้อ มุกดา เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน 4 ไร่ – งาน 29 ตารางวา สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2519 เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านน้ำจืด มีนางถนอม เริงกิจ มาสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2

ปี 2560 ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิ SKAL ปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 150,000 บาท ได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก จำนวน 455,000 บาทโดยเปลี่ยนหลังคา ทาสีผนังและซ่อมแซมเสาธง และใน ปี 2561 มูลนิธิ SKAL มอบงบประมาณปรับปรุงถังเก็บน้ำ ฝ 33 เป็นห้องน้ำ มูลค่า 125,000 บาท ลูกค้าโรงแรมซิกเซ้นส์ยาวน้อย มอบเครื่องโน้ตบุ๊ค จำนวน 5 ชุด เครื่องกรองน้ำ 1 ชุดและซุ้มที่นั่ง จำนวน 4 ชุด

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าเขา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. พัฒนาระบบบริหารจัดโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

4. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา