โรงเรียนบ้านท่าเขา

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเขา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160 โทรศัพท์ : 0-76582727

ข้อมูลบุคคลากร

นางอุษา เปกะมลครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางเนตยา บรึดูครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางนวลอนงค์ หยั่งทะเลครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวฝนทิพย์ สุขเสนครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายมนูศักดิ์ งานแข็งนักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวนันทวรรณ ทิ้งผอมจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด